Психодиагностика

Психодиагностика

        Оптимална оценка на психичното функциониране се постига, чрез използването на специални психологически тестове, въпросници и проективни методики.

        

 Най-често използваните в практиката методики са:

- за изследване на внимание

- за изследване на памет

- за изследване на мислене

- скрингови скали за депресия

- скринингови скали за тревожност

- въпросници за агресивност

- личностни въпросници

- чек-листове за оценка на поведението

- тестове за изследване на интелекта

- методики за оценка на развитието

- невропсихологични тестове

- Минесотски многофакторен личностен въпросник - ММPI-2

- Проективен тест на Роршах / кодиране по системата на Екснер/

- специално разработени методики за оценка на определени състояния като хиперактивност с/или без дефицит на вниманието, аутизъм, проблемно поведение и др.

 

Случаи, в които задължително се използват тестове:

- за експертни заключения пред ТЕЛК

- за съдебно-психологични експертизи

- за оценка на ефекта от психологичната помощ

 

        Заявка за психодиагностична услуга може да бъде направена и по желание, като след изследването получавате подробен рапорт с анализ на получените резултати.